Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W tym roku kwota odprowadzana na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na jednego pracownika będzie naliczana od wysokości przeciętnego wynagrodzenia z 2018 r, które wynosiło 4134.02 zł.
W efekcie podstawowy odpis wzrośnie z 1271,20 zł do 1550,25 zł.
Odpis na pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych wzrośnie do 2067,01 zł. (50 % podstawy). Odpis na emerytów i rencistów wyniesie 258,37 zł (6,25% podstawy).
Podstawowy odpis na ZFŚS w dany rok powinna stanowić 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia z roku poprzedniego (lub jego drugiego półrocza, jeśli było wyższe). Jednak przez wiele lat kwota odpisu na fundusz była zamrażana. Obowiązująca w br. kwota to spełnienie postulatu „Solidarności”.

 

opracował
Zbigniew Gadzicki