Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO

Informacja dla Uczestników Funduszu Własności Pracowniczej PKP SFIO

W styczniowym numerze Biuletynu Sekcji Zawodowej NSZZ Solidarność w PLK S.A. informowałem Uczestników FWP PKP SFIO o rozstrzygniętym na początku marca 2020r. przez PKP S.A. przetargu na wybór podmiotu do przejęcia zarządzania Funduszem Własności Pracowniczej PKP SFIO. Wybrane zostało PKO TFI S.A.. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła już zgodę na przejęcie zarządzania Funduszem i w związku z tym PKO TFI S.A. rozpoczęło wysyłkę zawiadomień o tym przejęciu do wszystkich uczestników Funduszu. O zawiadomieniach tych pisałem w styczniowym numerze Biuletynu. Przejęcie nastąpi w dniu 22 marca 2021r.. Zawiadomienia niestety zostały wysłane listami zwykłymi.
Ja domagałem się od Zarządu PKO TFI S.A. wysyłki zawiadomień listami poleconymi, aby przez to powziąć wiedzę ilu Uczestników nie odebrało tych zawiadomień, bo już np. nie żyją. Jednak zrobiono inaczej. Więc tej wiedzy – kto nie otrzymał zawiadomienia – nie będzie. W zawiadomieniach tych PKO TFI S.A. nie wpisało kilka ważnych informacji, które moim zdaniem powinny być tam wpisane i tego dobitnie od PKO TFI S.A. – w korespondencji i na posiedzeniu Rady Inwestorów – się domagałem, a mianowicie: ile jednostek uczestnictwa Uczestnik posiada i jaka jest jej aktualna cena. Jeżeli jacyś Uczestnicy nie otrzymali tych zawiadomień, to uprzejmie proszę o sygnalizowanie takich zdarzeń terytorialnie komisjom zakładowym naszej organizacji związkowej, a te takie sygnały przekażą do naczelnych władz Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. Wtedy będę mógł w tej sprawie kompleksowo podjąć interwencję
i żądać od TFI wyjaśnień w sprawie braku takich zawiadomień i naprawy takiej sytuacji.

KNF nie podjęła niezwłocznie skutecznych działań w celu naprawy w Funduszu bardzo poważnej nieprawidłowści, którą odkryłem w 2016r., a powstałej z powodu braku wysyłania od początku istnienia Funduszu trochę podobnych zawiadomień, jak te, które obecnie Uczestnicy otrzymują z powodu zmiany podmiotu zarządzającego Funduszem. Zgłosiłem w 2016r. na posiedzenia Rady Inwestorów trzy projekty stosownych uchwał, które by naprawiły ten patologiczny stan – ale pozostali członkowie Rady Inwestorów w głosowaniu je odrzucili i patologia nadal trwa. Napisałem o tym w styczniowym numerze Biuletynu. Nieprawidłowość ta ma wpływ na wszystkich uczestników Funduszu. Brak działania KNF jest dla mnie bardzo niezrozumiały, albowiem naprawa tego bardzo złego stanu od razu wpłynęłaby pozytywnie na przyszłą cenę jednostki uczestnictwa – mogłaby szybciej rosnąć w czasie. Na moje interwencje Komisja odmawia udzielenia konkretnej odpowiedzi i zasłania się tajemnicą zawodową. Z uwagi na podejmowane przeze mnie dalsze czynności interwencyjne, nie zasadnym jest na razie podawać więcej szczegółów.
Tu chcę też podkreślić, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21.07.2006r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, nadzór nad działalnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego sprawuje Premier Rządu RP. Stan tej patologii w Funduszu znany jest już Premierowi Rządu, ale również nic nie wskazuje, aby on podjął działania w kierunku niezwłocznej naprawy. Powzięły w tym zakresie wiedzę także inne ważne osoby stojące na czele właściwych organów władzy w RP. W jakimś stopniu sytuacja może się naprawić poprzez wysłane teraz Uczestnikom przedmiotowe zawiadomienia.

Przedstawiam tabelę ze stopami zwrotu funduszy Inwestycyjnych (w tym i naszego Funduszu), a także poniżej cenę jednostki uczestnictwa – czyli dwa najważniejsze parametry każdego funduszu. Efekt inwestycji funduszu inwestycyjnego należy oceniać na przestrzeni dłuższego okresu, za okres co najmniej 2-3 letni. Ocenianie efektywności zarządzania taką inwestycją w krótszym okresie może być obarczone błędem. W okresie pandemii zarządzanie aktywami funduszy jest znacznie trudniejsze niż w normalnie funkcjonującej gospodarce.

W załączonej tabeli są też wyniki:

  • Funduszu własnego NN Investment Partners TFI S.A.- to TFI aktualnie zarządza naszym Funduszem,
  • Funduszu własnego PKO TFI S.A.- to TFI ma przejąć zarządzanie naszym Funduszem,
  • Funduszu własnego PZU TFI S.A.- to TFI zarządza programem PPK w Grupie PKP.

Cena jednostki uczestnictwa:  456,14zł na dzień 15.02.2021r.

 

Edward Kłos

Członek Rady Inwestorów