Ubezpieczenie OC

Od 2018 roku członkowie Związku NSZZ “Solidarność” mają możliwość ubezpieczenia się w Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z którą została 

 

podpisana Umowa Generalna.

  1. Przedmiotem ubezpieczenia, jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa ubezpieczonego za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim, w tym także pracodawcy, zleceniodawcy lub innym pracownikom, w związku z wykonywaniem czynności służbowych.
  2. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa.
  3. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody powstałe na terytorium RP.
  4. Zakresem ubezpieczenia objęte są również szkody powstałe poza terytorium RP – do których naprawienia zobowiązany jest wyłącznie pracodawca, a także szkody powstałe w mieniu pracodawcy.
  5. Ubezpieczenie obejmuje także szkody w mieniu i na osobie wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku, innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych oraz koszty usunięcia, neutralizacji lub oczyszczenia gleby z substancji zanieczyszczających poniesione przez osoby trzecie, pod warunkiem jednakże , że szkody oraz koszty, o których mowa powyżej są następstwem zdarzenia nagłego, możliwego do zidentyfikowania, niezamierzonego , o ile w całości zaistnieje ono w określonym czasie i miejscu.
  6. Ubezpieczenie obejmuje ponadto szkody polegające na uszkodzeniu ,zniszczeniu lub utracie mienia powierzonego pracownikowi przez pracodawcę, w tym w pojazdach służbowych.
  7. Ubezpieczenie obejmuje szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku lub wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody.

W 2019 roku nadal będzie umowa kontynuowana w związku z tym Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” Dolnośląskiego Zakładu Spółki we Wrocławiu zaprasza do kontaktu wszystkich chętnych chcących zostać objętych ubezpieczeniem OC.

Składka jest w całości opłacana ze składek członkowskich wobec tego członek związku nie płaci za dodatkowe ubezpieczenie.