Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność"

Home

Wybory uzupełniające:

Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO

Luty 2021

W poprzednim numerze tego Biuletynu informowałem o rozstrzygniętym na początku marca 2020r. przez PKP S.A. przetargu na wybór podmiotu do przejęcia zarządzania Funduszem Własności Pracowniczej PKP SFIO. Wybrane zostało PKO TFI S.A.. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła już zgodę na przejęcie zarządzania Funduszem i w związku z tym PKO TFI S.A. rozpoczęło wysyłkę zawiadomień o tym przejęciu do wszystkich uczestników Funduszu. O zawiadomieniach tych pisałem
w poprzednim numerze Biuletynu. Przejęcie nastąpi w dniu 22 marca 2021r.. Zawiadomienia niestety zostały wysłane listami zwykłymi. Ja domagałem się od Zarządu PKO TFI S.A. wysyłki zawiadomień listami poleconymi, aby przez to powziąć wiedzę ilu Uczestników nie odebrało tych zawiadomień, bo już np. nie żyją. Jednak zrobiono inaczej. Więc tej wiedzy – kto nie otrzymał zawiadomienia – nie będzie.
W zawiadomieniach tych PKO TFI S.A. nie wpisało kilka ważnych informacji, które moim zdaniem powinny być tam wpisane i tego dobitnie od PKO TFI S.A. w piśmie i na posiedzeniu Rady Inwestorów się domagałem, a mianowicie: ile jednostek uczestnictwa Uczestnik posiada i jaka jest jej aktualna cena. Jeżeli jacyś Uczestnicy nie otrzymali tych zawiadomień, to uprzejmie proszę o sygnalizowanie takich zdarzeń terytorialnie komisjom zakładowym naszej organizacji związkowej, a te takie sygnały przekażą do naczelnych władz Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. Wtedy będę mógł w tej sprawie kompleksowo podjąć interwencję i żądać od TFI wyjaśnień w sprawie braku takich zawiadomień.

KNF nie podjęła jednak żadnych niezwłocznie skutecznych działań w celu naprawy w Funduszu bardzo poważnej nieprawidłowści, którą odkryłem w 2016r.. Napisałem o tym w poprzednim numerze Biuletynu. Nie mogę na razie podać szczegółów, ale nieprawidłowość ta ma wpływ na wszystkich uczestników Funduszu. Brak działania KNF jest dla mnie bardzo niezrozumiały, albowiem naprawa tego bardzo złego stanu od razu wpłynęłaby pozytywnie na przyszłą cenę jednostki uczestnictwa – mogłaby szybciej rosnąć w czasie. Na moje zapytania Komisja odmawia udzielenia konkretnej odpowiedzi i zasłania się tajemnicą zawodową. Tu chcę też podkreślić, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21.07.2006r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, nadzór nad działalnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego sprawuje Premier Rządu RP. Stan tej patologii w Funduszu znany jest już Premierowi Rządu, ale ten również nie podjął działań w kierunku niezwłocznej naprawy.

Przedstawiam poniżej w tabeli stopę zwrotu naszego Funduszu oraz cenę jednostki uczestnictwa – czyli  dwa najważniejsze parametry każdego Funduszu inwestycyjnego. Efekt inwestycji każdego funduszu inwestycyjnego należy oceniać na przestrzeni dłuższego okresu, za okres co najmniej 2-3 letni. Ocenianie efektywności zarządzania taką inwestycją w krótszym okresie może być obarczone błędem. W okresie pandemii zarządzanie aktywami funduszy jest znacznie trudniejsze niż w normalnie funkcjonującej gospodarce. W tabeli tej są też wyniki:

  • funduszu NN Investment Partners TFI S.A.- bo to TFI zarządza naszym Funduszem
  • funduszu PKO TFI S.A.- bo to TFI ma przejąć zarządzanie naszym Funduszem
  • funduszu PZU TFI S.A.- bo to TFI zarządza programem PPK w Grupie PKP.

Cena jednostki uczestnictwa:  454,66zł na dzień 08.02.2021r.

 

Edward Kłos

Spółka DOMS na 40 lat „Solidarności”

Zapraszamy do skorzystania z wypoczynku w ośrodkach DOMS w Jarnołtówku, Spale i Zakopanem. Z bonem zapłacimy o 200 zł mniej za wszystkie usługi świadczone w ośrodkach prowadzonych przez Spółkę DOMS, a w szczególności wyżywienie, noclegi oraz strefę relaksu.
Jak dostać bon na wypoczynek
Bon należny jest każdemu, kto jest członkiem NSZZ „Solidarność” lub zapisze się do NSZZ „Solidarność”. Bon jest do odbioru w biurze Komisji Zakładowej oraz Komisji Oddziałowych   …… czytaj więcej

Praca w dobie koronawirusa

Zagrożenie epidemią koronawirusa to ogromne wyzwanie dla zakładów pracy. Wielu pracodawców wprowadziło tzw. pracę zdalną.... UWAGA łącze zewnętrzne do strony Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"

Wzrost minimalnego wynagrodzenia

Staraniem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wzrosło wynagrodzenie minimalne. Rząd zdecydował, że najniższe wynagrodzenie brutto wyniesie ...

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W tym roku kwota odprowadzana na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na jednego pracownika będzie naliczana ...